szkola01.jpgszkola02.JPGszkola03.JPGszkola04.JPG

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
w związku z nauczaniem zdalnym

 

Administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach organizacji i prowadzenia nauki zdalnej jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II
z siedzibą 26-500 Szydłowiec, ul. Wschodnia 57.

Administrator powołał Inspektora ochrony danych. Pytania związane z przetwarzaniem Państwa danych można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w siedzibie placówki.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w formie zdalnego nauczania.

Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest: ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Rozporządzenie Min. Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dane osobowe uczniów i ich rodziców dla potrzeb zdalnego nauczania przetwarzane będą w zakresie: 

imię (imiona) nazwisko,
dane kontaktowe,
adres poczty e-mail,
nr telefonu
informacje o: uczęszczaniu ucznia do jednostki systemu oświaty, okresie uczęszczania ucznia do jednostki systemu oświaty, typie szkoły lub rodzaju placówki, nazwie i adresie siedziby jednostki systemu oświaty, do której uczeń uczęszcza, oraz oddziale i klasie, do których uczeń uczęszcza,
nazwę użytkownika komunikatora lub innego środka komunikacji elektronicznej

na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO

Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) pozyskane dla potrzeb realizacji zdalnego nauczania przechowywane będą do wygaśnięcia celu przetwarzania.

Z wyjątkami określonymi w przepisach prawa posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści danych, do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach określonych w art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dostępu do zajęć realizowanych przez Szkołę w ramach zdalnego nauczania.

Administrator może przekazać Państwa dane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub powierzyć podmiotom świadczącym usługi Administratorowi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania (podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe dla pracowników, firmom serwisującym oprogramowanie itp.).

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poddawane profilowaniu, przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Joomla templates by a4joomla