szkola01.jpgszkola02.JPGszkola03.JPGszkola04.JPG

I. PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

1. Do oddziałów przedszkolnych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

2. Przyjęcia do oddziałów przedszkolnych dokonuje się:

- na podstawie zgłoszenia - jeżeli dziecko pięcioletnie w roku szkolnym 2016/2017 realizuje już obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w naszej szkole i będzie je kontynuować w następnym roku szkolnym,

- na podstawie wniosku – w wyniku postępowania rekrutacyjnego- w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych w szkole.

3.Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (wynikające z przepisów oświatowych) :

  • wielodzietność rodziny kandydata;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

4. Kryteria, o których mowa w punkcie 3, mają jednakową wartość.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/207/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 marca 2017 r.).

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokument potwierdzający spełnienie kryterium
1 Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny 8 pkt Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania kandydata
2 Kandydat zamieszkuje w pobliżu szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny 6 pkt Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania kandydata
3 Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny 3 pkt Poświadcza dyrektor szkoły

6. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do oddziałów przedszkolnych, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami .

7. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

Wypełnione zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie szkoły w dniach 18.04.2017r.- 28.04.2017r. (zgłoszenie do pobrania)

Wypełnione wnioski należy złożyć w sekretariacie szkoły w dniach 18.04.2017r.- 12.05.2017r. (do pobrania wniosek)
i (do pobrania oświadczenie)

II. PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kandydaci do klasy pierwszej przyjmowani są na podstawie:

1. ZGŁOSZENIA – jeżeli kandydat mieszka w obwodzie szkoły lub w roku szkolnym 2016/2017 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w naszej szkole. Przyjęty jest on z urzędu (dostarczenie zgłoszenia do sekretariatu szkoły jest równoznaczne z przyjęciem dziecka).

2. WNIOSKU – kandydat spoza obwodu szkoły (jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami) w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

3. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/207/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 marca 2017 r.)

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
1 Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły 2 pkt Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna
2 Rodzic(e)/ prawny(i) opiekun(owie) kandydata pracują w szkole 2 pkt Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna
3 Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole 1 pkt Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna
4 Obwód szkolny kandydata znajduje się w Gminie Szydłowiec 2 pkt Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna
5 Miejsce pracy rodzica(ów) /opiekuna(ów) prawnego(ych) znajduje się w obwodzie szkoły 1 pkt Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna

Wypełnione zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie szkoły w dniach 18.04.2017r.- 28.04.2017r. (zgłoszenie do pobrania)

Wypełnione wnioski należy złożyć w sekretariacie szkoły w dniach 18.04.2017r.- 12.05.2017r. (do pobrania wniosek)
i ( do pobrania oświadczenie)

Joomla templates by a4joomla